Tilsyn

I Danmark er der ikke skolepligt, men i stedet undervisningspligt. Det betyder, at alle børn har krav på undervisning, men at denne undervisning ikke nødvendigvis skal foregå på en skole. Kravene til denne undervisning er ifølge loven, at den skal kunne stå mål med folkeskolens. For at vurdere, om dette er tilfældet, fører kommunen tilsyn med de hjemmeunderviste børn.

Dette tilsyn kan variere meget fra kommune til kommune, og også indenfor kommunerne fra tilsynsførende til tilsynsførende. Loven nævner ikke, hvor ofte eller hvor sjældent tilsynet skal foretages, og det varierer meget hvor hyppigt det sker. Variationen af tilsynet beror ofte også på, at mange kommuner ganske simpelt ikke har erfaring med at føre tilsyn med hjemmeundervisere, fordi der hidtil har været så få.

Den øverste myndighed, som vurderer hjemmeundervisningen i de enkelte tilfælde, er kommunalbestyrelsen. Vurderingen/tilsynet foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget person, ofte en skoleleder. Tilsynet munder ud i en rapport, som forelægges kommunalbestyrelsen, som tager stilling til hvorvidt hjemmeundervisningen kendes forsvarlig og kan fortsætte. Den hjemmeundervisende forælder har krav på en kopi af denne rapport.

Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at undervisningen ikke lever op til den i folkeskolen, vil hjemmeunderviseren få 3 mdr. til at rette op på det, før et nyt tilsyn foretages. Føler kommunalbestyrelsen igen, at undervisningen ikke lever op til folkeskolens, kan den kræve at barnet sendes i skole. 

Prøver


Hvis kommunen kræver, at der afholdes prøver for at vurdere, om barnets standpunkt svarer til det i folkeskolen, kan man snakke med dem om at vurdere dokumentationen først, inden der tages stilling til eventuelle prøver. Hvis der skal foretages prøver, skal det være hjemmeunderviseren, der sammensætter og leder prøven, i overensstemmelse med lovens § 35, stk. 2. Det er muligt, at hjemmeunderviseren selv er nødt til at informere tilsynsførende/kommunen om dette, hvis de ikke kender til lovgivningen på området.

 

Læs også:

Lovgivning om hjemmeundervisning