Uddannelsesplan for elever i 9. klasse


Ifølge lovgivning skal alle unge i løbet af 9. klassetrin have udarbejdet en uddannelsesplan, og dette gælder også for hjemmeunderviste børn. 

Som forælder til et hjemmeundervist barn er det dig, der har ansvar for udarbejdelsen af uddannelsesplanen i løbet af 9. klasse. Der findes ingen udgivelser rettet mod hjemmeundervisere omkring udarbejdelse af uddannelsesplan.

Hvad siger loven?

Ungeindsatslovens Kapitel 1b om uddannelsesplan siger nedenstående, som er relevant for hjemmeundervisere. Bemærk, at der i nedenstående tekst er fjernet passager om fx UPV, fordi  hjemmeunderviste børn ikke kan uddannelsesparathedsvurderes - læs mere om det i vores FAQ om HU-elevers optagelse på ungdomsuddannelse.

En elev skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse, som skal indeholde:

 • Elevens mål for uddannelse efter grundskolen.
 • Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, forberedende grunduddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der kan føre frem til, at eleven bliver uddannelsesparat.
 • Forældremyndighedens indehavers eventuelle bemærkninger.
  • For elever, der vælger 10. klasse, skal det af uddannelsesplanen endvidere fremgå, hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse.
  • Forældremyndighedens indehaver eller eleven selv, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan.
  • Elevens uddannelsesplan underskrives af eleven og forældremyndighedens indehaver.
  • Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren ved ansøgning om optagelse til en ungdomsuddannelse, 10. klasse eller forberedende grunduddannelse, om uddannelsesplanens form og indhold og om frister m.v. og kan herunder fastsætte regler om, at planen skal omfatte en studievalgsportfolio, som vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelsen og sendes til den uddannelsesinstitution, som eleven optages på.

Studievalgsportfolio

Som du måske bemærkede i lovteksten ovenfor, arbejder man i skolerne med en størrelse kaldet studievalgsportfolio. Den er også beskrevet i Procedurebekendtgørelsen. Formålet er at få eleverne til at overveje alle de forskellige uddannelsesmuligheder samt vurdere egne styrker og svagheder. 

På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du et skema, som kan downloades og udfyldes. Det kan så evt. vedhæftes ansøgninger via optagelse.dk senere.

Bemærk dog, at hjemmeunderviste børn ofte ansøger som om de ikke kommer direkte fra grundskolen. I disse tilfælde er der ikke er krav om upload af hverken UPV eller studievalgsportfolio. Læs mere om optagelse på ungdomsuddannelse for hjemmeunderviste unge.

Indhold i uddannelsesplanen

Når du udarbejder uddannelsesplanen sammen med dit barn, kan du måske have glæde af nogle overordnede retningslinjer for, hvordan den skal tilgås.

Følgende citater er fra udgivelsen Bliv skarp på uddannelsesplanen, som er lavet af Undervisningsministeriet til UU-vejledere og andre fagprofessionelle:

“Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen påbegyndes i 9 . klasse og følger den unge, indtil hun eller han er fyldt 25 år.”

“Uddannelsesplanen skal udarbejdes i en inddragende proces med den unge. [...] Inddragelse af den unge medvirker til at skabe overblik over og ejerskab til planen.”

“Planen skal være fleksibel, så den kan justeres i takt med, at den unge får nye erfaringer, ønsker og behov.”

“Uddannelsesplanen skal understøtte, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb for den unge og med udgangspunkt i den unges behov. Den unge skal opleve, at indsatserne er koordinerede og peger frem mod det aftalte mål.”

Nedenstående punkter og beskrivelser er også taget fra nævnte folder, og derfor er der flere ting, som ikke er helt lige at gå til for en forælder. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte dit barns UU-vejleder - find frem til vedkommende her. For mange vil det første punkt være det eneste relevante. Har du behov for at skrive om de 3 følgende punkter, skal du nok tale med UU-vejlederen.

Uddannelsesmål

Her skal du beskrive hvilke ønsker for ungdomsuddannelse, dit barn har. Det kan være delt op i delmål - fx at blive hjemmeundervist i 10. klasse for at få tid til at modnes og være klar til ungdomsuddannelse, eller at arbejde i noget tid. Er dit barn interesseret i flere forskellige uddannelser, anfører du dem alle. 

Indsatser

Her kan du skrive, hvis du mener, dit barn har behov for støttende indsatser fra den kommunale ungeindsats eller andre undervejs hen imod uddannelsesmålet. Se side 13 i folderen for eksempler på indsatser.

Udviklingsmål

Punktet her er relateret til det forrige om indsatser, og her beskrives hvad hver indsats skal lede til.

Aftaler og samarbejde

Punktet her samler eventuelle aftaler om den unges situation og vil ikke være relevant for alle.

Planen skal sendes til UU-vejlederen

Hvis dit barn ikke direkte efter 9. klasse søger ind på en ungdomsuddannelse, vil du formentlig blive kontaktet af dit barns UU-vejleder. Det er til denne person, uddannelsesplanen skal sendes - eller medbringes ved et møde.

UU-vejlederen skal godkende aktiviteter indenfor uddannelse eller beskæftigelse i henhold til Ungeindsatsloven. Ifølge denne lov har unge pligt til at være i arbejde eller under uddannelse. Hvis dette ikke er tilfældet, kan forældrene opleve sanktioner i form af tilbageholdelse af børneydelse.

10. klasse som hjemmeundervisning er en lidt særlig størrelse, fordi det ikke er en del af undervisningspligten. Det kan du læse mere om her. Hvis du ønsker at få godkendt hjemmeundervisning i 10. klasse af den kommunale UU-vejledning, vil en godt formuleret uddannelsesplan måske være af stor værdi for dig.