Vedtægter

§1. Foreningens navn

1a. Foreningens navn er: Fri Læring - foreningen for hjemmeundervisere.

1b. Foreningens virke er landsdækkende.

1c. Foreningens CVR-nr er 34159297.

 

§2. Værdigrundlag

2a. Foreningens grundlag er demokratisk og baseret på de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, samt FNs handicapkonvention.

2b. Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

 

§3. Formål

3.a Foreningen ”Fri Læring” har følgende formål:

- At understøtte et konkret netværk for herboende hjemmeundervisere

- At vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere

- At informere om hjemmeundervisning

- At virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser

- At arbejde for de bedst mulige vilkår for hjemmeundervisere i Danmark

- Så vidt muligt at skabe samarbejde og netværk med andre grupper og organisationer for hjemmeundervisere i Danmark


§4. Medlemskab

4a. Foreningen optager som medlem personer, der kan støtte op om foreningens formål og værdigrundlag og enten: Aktivt hjemmeunderviser og er underlagt tilsyn i Danmark (aktive medlemmer), overvejer at hjemmeundervise (passive medlemmer) eller tidligere har været aktive hjemmeundervisere og underlagt et tilsyn (passive medlemmer).

Aktive medlemmer er forældre eller værger, der aktivt hjemmeunderviser og er underlagt tilsyn. Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Aktive medlemmer, der har folkeregisteradresse i Danmark og har været medlem af Fri Læring i minimum seks måneder, er opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Undervisningspligten i Danmark er fra 0. til og med 9. klasse. Men forældre eller værger, der hjemmeunderviser en elev i 10. klasse, kan også opleve en form for tilsyn. De er derfor også aktive medlemmer i foreningen med samme rettigheder som andre aktive medlemmer.

Passive medlemmer er forældre eller værger, som ikke er underlagt tilsyn, og enten overvejer hjemmeundervisning eller tidligere har hjemmeundervist under samme vilkår som foreningens aktive medlemmer. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamlingen, men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen.

Forældre eller værger med tilknytning til Danmark, der er bosiddende udenfor landet og aktivt hjemmeunderviser, kan optages under et tredje medlemskab, 'udland medlemskab'. Medlemskabet er uden stemme- og opstillingsret. 

4b. Medlemskab i foreningen er husstandsmedlemskab. Det betyder, at et medlem har mulighed for at tilføje en partner eller andet familiemedlem til sit medlemskab, hvorved denne opnår ret til medlemsgoder.

Husstandsmedlemskab indgår som ét individuelt medlemskab, hvad angår demokratiske rettigheder, så man har én plads med stemmeret ved generalforsamlingen.

Det er ikke muligt at have to individuelle medlemskaber af foreningen i én husstand.

4c. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen og medfører sletning fra foreningens kartotek og evt. adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder. Ved udmeldelse foretages ikke refusion af kontingent.

4d. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder kontingent for aktive medlemmer og kontingent for passive medlemmer.

Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab inden den fastsatte forfaldstermin, bortfalder medlemskabet umiddelbart efter, at fristen er overskredet.

4e. Hvis bestyrelsen ved flertal vurderer, at et medlem aktivt modarbejder foreningens formål og virke eller bryder foreningens vedtægter og ordensregler, kan denne indstilles til eksklusion.

Bestyrelsen er forpligtet til at behandle alle klager om brud på foreningens vedtægter. Klagerne behandles fortroligt. Bestyrelsen skal meddele den, der indgav klagen, bestyrelsens vurdering, når klagen er færdigbehandlet.

Eksklusion kan besluttes efter en høringsproces på et møde med bestyrelsen. Personen, der er indstillet til eksklusion, indkaldes skriftligt til møde. De væsentligste kritikpunkter skal fremgå i indkaldelsen. Personen har desuden ret til at tage en bisidder med.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Eksklusion kræver i begge tilfælde simpelt flertal.

Er et medlem blevet ekskluderet af bestyrelsen, kan personen indbringe eksklusionssagen på næstkommende generalforsamling. Personen kan også bede et medlem om at tale sin sag på generalforsamlingen. En generalforsamlings omgørelse af en eksklusion kræver alene simpelt flertal.

4f. Når et medlem ekskluderes, er det som udgangspunkt muligt for personens partner at blive medlem, hvis familien aktivt hjemmeunderviser og er underlagt tilsyn. Det ekskluderede medlem må i så fald ikke deltage i foreningens aktiviteter eller tilbud.

Vurderer bestyrelsen, at det ikke er tilrådeligt, at partneren får medlemskab af foreningen, skal det fremføres i den skriftlige indkaldelse med begrundelse.


§5. Generalforsamling

5a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

5b. Den ordinære generalforsamling finder sted hver forår. 
Generalforsamlingen indvarsles pr e-mail til alle medlemmer senest 14 dage før.

5c. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af bilagskontrollanter/revisor

8. Eventuelt

5d. Emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Anonyme emneangivelser behandles ikke.

5e. Alle aktive medlemmer med dansk folkeregisteradresse har stemmeret til generalforsamlinger. Stemmeberettigede aktive medlemmer har én stemme (jvf §4, 4b).

5f. Medlemmer har mulighed for at stille krav om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav om det til bestyrelsen. Medlemmerne skal sende en motiveret dagsorden med kravet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage, efter bestyrelsen har modtaget det skriftlige krav. Indkaldelsen skal indeholde den motiverede dagsorden.

Et flertal i bestyrelsen kan altid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel.

Bestyrelsen er forpligtet til at videreformidle et ønske fra medlemmer, om at samle medlemstilslutning til at kræve en ekstraordinær generalforsamling. Ved henvendelse fra mindst 5 medlemmer, skal bestyrelsen pr e-mail udsende medlemmernes opfordring til mobilisering og begrundelse herfor til alle medlemmer, der har valgt at modtage e-mails fra foreningen.

5g. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §7, 7c)  på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages genafstemning.

Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op til forsamlingen, skal det være muligt at stemme inden. Bestyrelsen er forpligtet til at stille en stemme-mulighed til rådighed, det kan fx være skriftlig afstemning eller online afstemning.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og referenten. Er der valgt nye medlemmer til bestyrelsen på forsamlingen, underskrives referatet også af bestyrelsen.


§6. Foreningens bestyrelse

6a. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

6b. Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer og op til 2 suppleanter, som bliver valgt af generalforsamlingen for en toårig periode.

Ved valg til poster i bestyrelsen og suppleantposter stemmes om hver enkelt kandidat, uanset antallet af opstillede. Genvalg kan finde sted. Afstemningerne afgøres ved simpelt flertal. Er der flere stemmer imod en kandidat end for, får personen ikke en plads i bestyrelsen. Pladser i bestyrelsen kan derfor stå tomme.

Er en kandidat tidligere blevet ekskluderet fra en bestyrelse, skal det oplyses i opstillingen, og medlemmerne skal informeres om det inden valget.

Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med at være aktivt medlem af foreningen, kan personen ikke længere være medlem af bestyrelsen og må fratræde posten.

6c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Er det kun nogle poster, der fyldes ved valg, er ny konstituering ikke nødvendig. Bestyrelsen kan altid vælge at konstituere sig på ny, også udenfor valg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf fordelingen af den daglige ledelse fremgår.

6d. Generalforsamlingen vælger desuden en 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder i utide.

Suppleanter har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder, indtil de eventuelt indtræder i bestyrelsen.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen for resten af den funktionsperiode, det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for. 
Bestyrelsen kan, når en suppleant indtræder, vælge at konstituere sig selv igen med ny fordeling af bestyrelsesposter.

Herudover kan vælges en intern revisor/bilagskontrollanter på generalforsamlingen, hvis opgave vil være at gennemgå regnskabet inden den årlige generalforsamling. Revisor/bilagskontrollanter vælges for ét år.

6e. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Møderne kan foregå online.

6f. Bestyrelsen kan nedsætte teams, arbejdsgrupper, udvalg mm. og fordele ansvaret for foreningens daglige drift mellem sig. Det aftales i bestyrelsen, hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har mandat til, i forhold til sin specifikke rolle.

Teams, grupper, udvalg mm. er forpligtet til jævnligt at give statusrapport til bestyrelsen. De kan også fremlægge forslag for bestyrelsen og søge sparring.

Bestyrelsen laver en skriftlig aftale og forretningsorden for teams, arbejdsgruppe mm., hvori rammerne for grupperne fastsættes.

Et team, gruppe, udvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende aktivitet/tilbud. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et team til at disponere over nærmere bestemte midler.

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

6g. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov. Beslutninger kan træffes ved simpelt stemmeflertal.

Referater fra bestyrelsesmøder skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer, dog skal personfølsomme oplysninger tilbageholdes. I personsager har medlemmer ret til egne oplysninger fra referater, hvor deres sag behandles.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning eller konklusion truffet af bestyrelsen, har ret til at få sin mening kortfattet indført i referatet.

Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens arkiv.

6h. Eksklusion af et bestyrelsesmedlem skal ske gennem en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. 
Kun de, der har valgt bestyrelsesmedlemmet ind (generalforsamlingen) kan fratage personen pladsen.

Såfremt et flertal i bestyrelsen finder anledning til at rejse mistillid til et bestyrelsesmedlem, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og afstemning om det rejste mistillidsvotum. De væsentligste kritikpunkter skal fremgå i indkaldelsen.

En afstemning vil som udgangspunkt kun gælde personens plads i bestyrelsen. Vurderer bestyrelsens flertal, at bestyrelsesmedlemmet også bør ekskluderes fra foreningen, skal det fremføres i den skriftlige indkaldelse med begrundelse.

Viser stemmeflertallet, at medlemmerne fratager personen posten i bestyrelsen, skal personen forlade bestyrelsen i direkte forlængelse af afstemningen. Er det kun personens plads i bestyrelsen, afstemningen omhandlede, kan almindeligt medlemskab fortsætte.

Er personen blevet ekskluderet fra foreningen ved afstemningen, kan personens partner som udgangspunkt tegne medlemskab, hvis familien aktivt hjemmeunderviser og er underlagt tilsyn. Det ekskluderede medlem må i så fald ikke deltage i foreningens aktiviteter eller tilbud.

Vurderer bestyrelsen, at det ikke er tilrådeligt, at partneren får medlemskab af foreningen, skal det fremføres i den skriftlige indkaldelse til afstemningen med begrundelse.

Afstemningen om eksklusion og mistillid sker ved simpelt flertal. Det er ikke muligt at klage over en eksklusion vedtaget af generalforsamlingen.

6i. Medlemmer kan stille mistillidsvotum til et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller hele bestyrelsen. Mistillidsvotum kan fremsættes spontant eller planlagt på en hvilken som helst generalforsamling.

Når et forslag om mistillidsafstemning fremsættes, skal det fremgå klart, hvem mistilliden retter sig mod, og forslagsstilleren skal begrunde årsagen til mistilliden. Og om vedkommende mener, at personen/personerne, der stilles mistillid mod, bør forlade bestyrelsen eller foreningen. Fremgangsmåden er derudover som i §6, 6h.

6j. Er en afstemning om mistillid planlagt, vil det være muligt at afholde valg til bestyrelsen i direkte forlængelse af vedtaget mistillid. Er bestyrelsen stadig stor nok til at være beslutningsdygtig efter afstemningen, kan evt. valg vente til en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling.

Hvis mistilliden derimod er uventet, og hele bestyrelsen må gå af efter afstemningen, kan den fortsætte som et forretningsministerium, frem til en ny bestyrelse er valgt. I den periode vil den afgående bestyrelse kun have mandat til at drifte og foretage de allermest nødvendige disponeringer, imens der hurtigst muligt indkaldes til valg på en ekstraordinær generalforsamling.

6k. Bestyrelsens medlemmer, suppleanter og foreningens frivillige (fx i teams, arbejdsgrupper og udvalg) er omfattet af straffelovens generelle regler om tavshedspligt i §264 d. Disse bestemmer, at der ikke uberettiget må videregives private billeder og personlige oplysninger om andres private forhold.

Desuden gælder også persondataforordningens regler om behandling af almindelige og følsomme personoplysninger.

Foreningens persondatapolitik beskriver håndtering af persondata og personfølsomme oplysninger. Bestyrelsens medlemmer skal være bekendt med foreningens politik.


§7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

7a. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflertal ved en generalforsamling.

7b. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

7c. Beslutning om foreningens opløsning eller en fusion skal træffes ved 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Forsamlingerne skal foregå med mindst én måneds mellemrum.

7d. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til 'Norsk hjemmeundervisningsforbund' og 'Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige' med halvdelen til hver. Såfremt der ved foreningens opløsning kun findes en hjemmeundervisningsforening i ét af landene, går hele formuen til denne forening.


§8. Tegningsregler og hæftelse

8a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

8b. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

8c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§9. Økonomi, regnskab og revision

9a. Foreningens regnskabsår følger undervisningsåret. Regnskabsåret begynder derfor d. 1. juli og afsluttes d. 30. juni.

9b. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens bestyrelse er forpligtet til at protokollere alle væsentlige aftaler, herunder alle økonomiske forpligtelser, der går ud over størrelsen af formuen.

9c. Foreningens regnskab føres af kassereren.

9d. Regnskabet kan revideres af en intern revisor/bilagskontrollanter. Intern revisor/bilagskontrollanter vælges ved generalforsamling. Vælges en intern revisor/bilagskontrollanter, skal den/de valgte som minimum fremlægge bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet. Er påtegningen blank, godtages regnskabet uden bemærkninger.

En revisor/bilagskontrollanter vil have mulighed for at følge med i, hvordan budgettet hænger sammen med det faktiske forbrug af penge, ved uanmeldt kasseeftersyn.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26.05.24.